கலைச்சொற்றொகுதி சமூக விஞ்ஞானம்

nam a22 7a 4500
191015b1961 ii 000 0 tam d
_ |a கலைச்சொற்றொகுதி சமூக விஞ்ஞானம் |c -
|a TECHNICAL TERMS IN SOCIAL SCIENCES |b Tamil and English
_ |b இலங்கை அரசாங்க அச்சகம் |c 1961
_ _ |a TVA_BOK_0006755
கருத்து தெரிவிக்க