ஶ்ரீ குமரகுருபர முனிவர் வரலாற்றுப் படங்கள்

nam a22 7a 4500
191015b1949 ii 000 0 tam d
_ |a ஶ்ரீ குமரகுருபர முனிவர் வரலாற்றுப் படங்கள் |c திருப்பனந்தாள் ஶ்ரீலஶ்ரீ காசிவாசி அருள்நந்தித் தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்கள் திருவுளக்கருத்தின்படி- சென்னை- 'கலைமகள்' ஆசிரியர் வித்துவான் திரு. கி.வா. ஐகந்நாதையர் அவர்களால் வெளியிடப்பெற்றது.
_ |a சென்னை |b கி.வா. ஐகந்நாதையர். |c 1949
_ _ |a 16 p.
_ |a திருப்பனந்தாள் ஶ்ரீலஶ்ரீ காசிவாசி சாமிநாத சுவாமிகள் செந்தமிழ்க் கல்லூரி வெளியீடு
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0000633
TVA_BOK_0000633
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க