வேத அகராதி : நான்காம் பாகம் பள்ளி முன்னோடினவர் (பக்கம் 577 - 736)

கிலேற்றன் ஐயர், எ. சி.

Madras : The Christian Literature Society for India , 1926

வடிவ விளக்கம் : (161 p.)

பிற தலைப்பு : A Tamil Bible Dictionary

துறை / பொருள் : Dictionary

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க