முத்துமீனாக்ஷி

மாதவையா

சென்னை : ஆசிரியர் அச்சுப்பிரசுராலயம் புஸ்தகசாலை , 1924

வடிவ விளக்கம் : 86 p.

தொடர் தலைப்பு: செந்தமிழ் நாவல்கள்

துறை / பொருள் : நாவல்

குறிச் சொற்கள் : நாவல்- Novel

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க