சிறுவர் ஆரம்ப விஞ்ஞானம் : எட்டாம் வகுப்பு (அரசியலார் 7- 7- 1965 இல் வெளியிட்டுள்ள புதிய பாட திட்டத்துக் கிணங்கத் தயாரிக்கப்பட்டது)

சுப்பிரமணியன், K. R.

கும்பகோணம் : V. S. வெங்கடராமன் கம்பெனி , 1966

வடிவ விளக்கம் : xi, 184 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : உணவு , சிவாசித்தல் , உடல் பாதுகாப்பு , சுகவாழ்வு , இயற்கைச் சக்திகளைப் பயன்படுத்தல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க