காந்தி தமிழ் வாசகம் : மூனறாம் வகுப்பு

ஐயன் பெருமாள் கோனார்

திருச்சிராப்பள்ளி : பழனியப்பா பிரதர்ஸ் , 1949

வடிவ விளக்கம் : (iii), 80 p.

பிற தலைப்பு : Kanti Tamil Vachakam

துறை / பொருள் : தமிழ்

குறிச் சொற்கள் : திசைகள் , தென்னை மரம் , புத்தி கூர்மை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க