நிலச்சுவான்தாரி முறைமை ஒழிப்போம் ! (அகில இந்திய கிஸான் சபையின் 10 - வது மகாநாட்டுத் தீர்மானங்கள்)

சென்னை : தமிழ்நாடு கிஸான் சபை , 1947

வடிவ விளக்கம் : 24 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : நிலப்பிரபுத்வ ஒழிப்புப்பற்றிய தீர்மானம் , உணவுப் பிரச்சினை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க