மாயாவதி

சுப்பிரமணிய பாரதியார்

சென்னை : வாணிபூஷணம் பிரஸ் , 1911

வடிவ விளக்கம் : ii- 88 p.

துறை / பொருள் : நாடகம்

குறிச் சொற்கள் : மாயாவதி நாடகம்- நாடகம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க