திருக்குறள் உரைக்கொத்து அறத்துப்பால்

திருப்பனந்தாள் : ஸ்ரீ காசிமடம் , 1957

வடிவ விளக்கம் : (vii), 360 p.

தொடர் தலைப்பு: திருக்குறள் பதிப்பு நிதி வெளியீடு

துறை / பொருள் : திருக்குறள்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க