ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவநாயனார் அருளிச்செய்த சிவஞானபோதம் மூலமும் திராவிடமாபாடிய கர்த்தராகிய ஸ்ரீ மாதவச்சிவஞானயோகிகள் சிற்றுரையும்

தேவநாயனார்

திருவாவடுதுறை : திருவாவடுதுறை ஆதீனம் , 1954

வடிவ விளக்கம் : xxiii, (293+2) 295 p.

தொடர் தலைப்பு: திருவாவடுதுறை யாதீன வெளியீடு 77

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : பாயிரம் , சூத்திரங்கள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க