அதிவீரராமபாண்டியனார் இயற்றிய நைடதமூலமும் மகாவித்வான் நா. கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் புதுக்கியுந் திருத்தியும் விளக்கியுஞ் சேர்த்துக் கொடுத்த விருத்தி உரையும்

அதிவீரராம பாண்டியர், fl. 1564-1610

சென்னை : வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் , 1936

வடிவ விளக்கம் : 680 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க