தொல்காப்பிய முனிவரால் இயற்றப்பட்ட தொல்காப்பியம் : பொருளதிகாரம் முன் ஐந்தியல்களும் நச்சினார்க்கினியமும் முதற் பாகம்

தொல்காப்பியர்

சுன்னாகம் : திருமகள் அமுத்தகம் , 1948

வடிவ விளக்கம் : xxviii, 756, 106 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : அகத்திணை இயல் , புறத்திணை இயல் , களவியல் , பொருளியல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க