தொல்காப்பியச் சொல்லதிகாரக்குறிப்பு

சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, பி. எஸ்.

Trichinopoly : P.S. Ganesa Sastri , 1930

வடிவ விளக்கம் : xxxi, 266 p.

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க