பௌத்தமதத்துள் மும்மணிகள் என்று வழங்குகிற புத்த சரித்திரம், பௌத்த தருமம், பௌத்த சங்கம்

சாமிநாதையர், உ.வே.

சென்னை : மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம் , 1992

வடிவ விளக்கம் : 163 p.

தொடர் தலைப்பு: டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலைய வெளியீடு 120

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : சமயம் , புத்தர் , பௌத்தம் , சரித்திரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க