பொருளாதாரம் : முதற் பாகம்

வேலாயுதம், சி.

வடிவ விளக்கம் : xv, 326 p.

துறை / பொருள் : பொருளியல்

குறிச் சொற்கள் : பொது இயல் , தேவை இயல் , உறபத்தி இயல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க