தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் : கருத்துரையும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பும் அகத்திணை இயல்-புறத்திணை இயல்

Manavalan, A. A.

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 2005

வடிவ விளக்கம் : [xlii], 119 p.

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கணம் , தமிழ் , அகத்திணை இயல் , புறத்திணை இயல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க