ஞானவல்லி

வேங்கடேஸ்வர எட்டப்ப

சென்னை : கார்டியன் அச்சுக்கூடம் , 1915

வடிவ விளக்கம் : [xvii]- 66 p.

துறை / பொருள் : நாடகம்

குறிச் சொற்கள் : நாடகம்- ஞானவல்லி- தமிழ் நாடகம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க