காந்தி ஆசிரம பஜனாவளி : மகாத்மாஜியின் பிரார்த்தனைத் தத்துவ விளக்கங்களுடன்

திருப்பூர் : அகில பாரத சர்க்கா சங்கம் , 1949

வடிவ விளக்கம் : 91 p.

தொடர் தலைப்பு: கதர் மலர் பிரசுரம் 19

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : பிரார்த்தனை , மந்திரங்கள் , கொடி வணக்கம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க