வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம் : வடசொற் கலப்பின்றிப் பேசவும் எழுதவுங் கற்பிப்பது

நீலாம்பிகையம்மையார், தி.

சென்னை : தமிழ்ப் பாதுகாப்புக் கழகம் , 1939

வடிவ விளக்கம் : 24 p.

துறை / பொருள் : அகராதி

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க