ஔவையார் அருளிச்செய்த குறள் மூலம்

ஔவையார்

சென்னை : பிரின்ஸ் ஆவ்வேல்ஸ் அச்சியந்திரசாலை , 1902

வடிவ விளக்கம் : 36 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : திருவருட்பால்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க