தமிழ்ச் சுவடிகளின் விளக்கம் : இருபத்தொன்றாவது தொகுப்பு மருத்துவப் பகுதி

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 2002

வடிவ விளக்கம் : xxiv, 260 p.

தொடர் தலைப்பு: தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் வெளியீடு 447

துறை / பொருள் : மருத்துவச் சுவடிகளின் விளக்க அட்டவணை

குறிச் சொற்கள் : தமிழ்ச் சுவடிகள் விளக்க அட்டவணை , மருத்துவச் சுவடிகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க