சோதிடக்களஞ்சியம் : பாடல்களாகவும் வாக்கியங்களாகவும் அடங்கியிருக்கின்றது

பிடாரிதாங்கல் : சிரோன்மணிவிலாசவச்சகம் , 1894

வடிவ விளக்கம் : 190 p.

துறை / பொருள் : சோதிடம்

குறிச் சொற்கள் : ஜோதிடம் , ஜாதகம் , சாஸ்திரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க