ஐந்தாண்டு அபிவிருத்தி : தஞ்சாவூர் ஜில்லா

சென்னை : சென்னை சர்க்கார் செய்தி இலாகாவின் வெளியீடு , 1951

வடிவ விளக்கம் : ii, 94 p., 9 leaves of plates

துறை / பொருள் : அரசியல் அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க