ஸ்ரீ வாமந புராணம்

ஸோமதேவ சர்மா, வே.

சென்னை : சாந்தாச்ரமம் , 1932

வடிவ விளக்கம் : 109 p.

தொடர் தலைப்பு: அமரகலா வலாஸிநீ மலர் 12

துறை / பொருள் : புராணம்

குறிச் சொற்கள் : புராணம் , வரலாறு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க