தமிழ் லா சுருக்கம்

Madras : The Lawrence Asylum Press , 1889

வடிவ விளக்கம் : [vii]. 194 p.

பிற தலைப்பு : Epitome of law in colloquial Tamil

துறை / பொருள் : சட்டம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க