சர்ஜன் ஜெனரல் விதித்த மருந்து, விச்சுவின் மனைவி

சம்பந்த முதலியார், ப.

சென்னை : இந்தியா அச்சுக்கூடம் , 1929

பிற தலைப்பு : THE SURGEON GENERAL'S PRESCRIPTION AND VICHU'S WIFE

குறிச் சொற்கள் : வைத்தியன் , மாத்திரை , பெண்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க