கருணாதேவியின் அருளால் காலனை வணங்கி கணவனைக்காத்த கற்பின் சாவித்திரி

கந்தசமி பிள்ளை, கவிராஜ.

சென்னை : மாணிக்க விலாசம் பிரஷ் , 1918

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க