உந்து என்னும் இடைச்சொற் பிரகயோகம் அல்லது புறநானூற்றின் பழைமை

சிவராஜ பிள்ளை, கெ. நாராயணன், 1875-1941

சென்னை : சென்னை சர்வகலாசாலைப் பிரசுரம் , 1929

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க