திருக்குறள் உரைக்களஞ்சியம் : அறத்துப்பால்- பாயிரவியல்

தண்டபாணி தேசிகர், ச.

மதுரை : பதிப்புத் துறை மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம் , 1981

வடிவ விளக்கம் : (28+238) 266 p.

தொடர் தலைப்பு: திருக்குறள் ஆய்வக வெளியீடு 11

துறை / பொருள் : உரைக்களஞ்சியம்

குறிச் சொற்கள் : திருக்குறள் , பாயிரவியல் , அறத்துப்பால்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க