பொறியியல்சார் நிலை இயக்க விசையியல்

nam a22 7a 4500
191015b1975 ii 000 0 tam d
_ _ |c Rs.16.55
_ _ |a வைத்தியநாதன், சு
_ |a பொறியியல்சார் நிலை இயக்க விசையியல் |c ஆசிரியர் சு. வைத்தியநாதன் |n பகுதி 2 |p இயக்கவிசையியல்
|a Engineering Mechanics
_ _ |a 1st edition
_ |a சென்னை |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |c 1975
_ _ |a [viii], 580 p. |b ill.
_ |a த.பா. நி (க. வெ) |v வரிசை எண். 615
_ |a I
|a I
|a In tamil
_ _ |a இயற்பியல்
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001004
TVA_BOK_0001004
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க