அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் உதிர்த்த முத்துக்கள்

nam a22 7a 4500
170530b2002 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3299
|b tam
1 _ |a முத்தையா, பிஎல். |a Muttaiyā, Piel |d முத்தையா, பிஎல்,1920-2000
1 0 |a அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் உதிர்த்த முத்துக்கள் :|b1 சுவைமிகுந்த 104 நிகழ்ச்சிகள் குவியல்
1 0 |a Ayalnāṭṭu aṟiñarkaḷ utirtta muttukkaḷ :|b1 Cuvaimikunta 104 nikaḻccikaḷ kuviyal
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |b முல்லை பதிப்பகம் |c 2002
0 _ |a விஞ்ஞானியின் பேச்சு, தொடக்கமும் முடிவும்
_ _ |a TVA_BOK_0003299
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க