மாபாரதம்

nam a22 7a 4500
170601b1993 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3854
|b tam
1 _ |a சினீவாசன், ரா. |a Ciṉīvācaṉ, rā. |d 1923
1 0 |a மாபாரதம்
1 0 |a Māpāratam
0 _ |b /
_ _ |a 2 edition
_ _ |a சென்னை |b அணியகம் |c 1993
0 _ |a குலகுரு மரபினர், சூது போர், காடுறை வாழ்க்கை, தூது உரைகள், கன்னனின் முடிவு.
_ _ |a TVA_BOK_0003854
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க