தீட்சிதர் கதைகள்

nam a22 7a 4500
191015b1936 ii 000 0 tam d
_ _ |a சம்பந்த முதலியார், ப. |a Campanta Mutaliyār, Pammal
_ |a தீட்சிதர் கதைகள் |c ராவ் பஹதூர் ப. சம்பந்த முதலியார் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது-
|a DIKSHITHAR STORIES |b /
_ _ |a 1st edition
_ |a சென்னை |b பியர்லெஸ் அச்சுக்கூடம் |c 1936
_ _ |a நாடகம், ரெயில், குதிரை, டிக்கட்,
_ _ |a TVA_BOK_0003679
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க