சேதுபதி மன்னர் செப்பேடுகள்

nam a22 7a 4500
191015b1992 ii 000 0 tam d
_ _ |a கமால், எஸ். எம். |a Kamāl, Es. Em.
_ |a சேதுபதி மன்னர் செப்பேடுகள் |c -
|b /
_ _ |a 1 edition.
_ |a இராமநாதபுரம் |b ஷர்மிளா பதிப்பகம் |c 1992
_ _ |a சேதுநாட்டு சிறப்புச் செய்திகள், கூத்தன் சேதுபதி
_ _ |a TVA_BOK_0004044
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க