கற்புநிலைமை

nam a22 7a 4500
191015b1906 ii 000 0 tam d
_ |a கற்புநிலைமை |c -
|b /
_ |a சென்னை |b மனோன்மணி விளாசம் பிரஸ் |c 1906
_ _ |a பெண்- மடம்- அச்சம்- பயிர்ப்பு- நாண்- மனைவி- பெண் பாத்திரம்
_ _ |a TVA_BOK_0004744
கருத்து தெரிவிக்க