அதிகமான்

nam a22 7a 4500
191015b1958 ii 000 0 tam d
_ _ |a கண்ணப்ப முதலியார், பாலூர். |a Kaṇṇappa mutaliyār, pālūr.
_ |a அதிகமான் |c -
|b /
_ _ |a 1edition
_ |a சென்னை |b ராஜா ராம்சந்தர் & கம்பெனி |c 1958
_ _ |a அதிகமான் வழ்க்கை, வள்ளல்கள், அதிகனது வீரம், அதியனதுஇறுதிகாலம், அதிகனது கொடை சிறப்பு, ஈகையின் மாண்பு
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005228
கருத்து தெரிவிக்க