பால நீதிச் செய்யுள் நூற்றிரட்டு

nam a22 7a 4500
191015b1923 ii 000 0 tam d
_ |a பால நீதிச் செய்யுள் நூற்றிரட்டு |c (முதற்பகுதி - இரண்டாவது வகுப்புக்கு)- |n முதற் பகுதி
|a Easy Selections From Tamil Poetry |b [With Notes] Junior
_ |a சென்னை |b மாக்மில்லன் அண்டு கம்பேனி, லிமிடேட் |c 1923
_ _ |a உலகநீதி, ஆத்திச்சூடி
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005399
கருத்து தெரிவிக்க