ஆங்கிலேயரின் சமுதாய வரலாறு

nam a22 7a 4500
180711b1968 ii d00 0 tam d
_ _ |a 700
_ _ |c Rs. 6.45
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a Trevelyan, G.M
1 0 |a ஆங்கிலேயரின் சமுதாய வரலாறு |c ஆசிரியர் ஜி. எம். டிரெவெலியன், தமிழாக்கம் சி.ஈ. இராமச்சந்திரன், இர. ஆலாலசுந்தரம் |n II
1 0 |a Āṅkilēyariṉ camutāya varalāṟu |c |n II
1 1 |a English Social history
_ _ |a 1st edition
_ _ |a Madras |b தமிழ் வெளியீட்டு கழகம் |b Tamiḻ veḷiyīṭṭu kaḻakam |c 1968
_ _ |a [v], 307 p.
0 _ |a தமிழ் வெளியீட்டு கழக |a Tamiḻ veḷiyīṭṭu kaḻakam |v வரிசை எண். 177 |v Varicai eṇ. 177
_ _ |a I
_ _ |a In tamil
_ 0 |a வரலாறு
1 _ |a இராமச்சந்திரன், சி.ஈ, |e trl.
1 _ |a Irāmaccantiraṉ, ci.Ī, |e trl.
1 _ |a ஆலாலசுந்தரம், இர. |e trl.
1 _ |a Ālālacuntaram, ira. |e trl.
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000700
TVA_BOK_0000700
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
கருத்து தெரிவிக்க