கலைச் சொல் அகராதி: உயிர் நூல்

nam a22 7a 4500
191015b1960 ii 000 0 tam d
_ |a கலைச் சொல் அகராதி: உயிர் நூல் |c ஆங்கிலம் - தமிழ்-English - Tamil
|a Glossary of Technical Terms of Biology |b Government of Madras
_ |a சென்னை |b கல்லூரி தமிழ்க் குழு |c 1960
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006728
கருத்து தெரிவிக்க