மார்க்கண்டேயர் விலாசம்

nam a22 7a 4500
191015b1860 ii 000 0 tam d
_ _ |a வேங்கடராம உபாத்தியாயர்
_ |a மார்க்கண்டேயர் விலாசம் |c இயலிசைநாடகத்திற்சிறந்த வல்லூர் வேங்கடராம உபாத்தியாயர் முதலிய சிலர்கள் பாடியது. இஃது புராணநடைக்கிசையும்படியாகப் பலபிரதிகளைக்கொண்டு சங்கீதசாகித்தியத்திற்சிறந்தவராகிய திருவண்ணாமலை வேங்கடாசல முதலியார் அவர்களால் பிழையறப்பரிசோதித்து எ.மாயாண்டி நாட்டாரவர்கள் புத்திர்ராகிய அருணாசலநாட்டார் அவர்களால் தமது அச்சுக்கூ டத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ |c 1860
_ _ |a vi- 151 p.
_ |a 1
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a மார்க்கண்டேயர்- மார்க்கண்டேயர்விலாசம்- வேங்கடராம உப்பாத்தியாயர்-
_ _ |a வேங்கடாசல முதலியார்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008605
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க