திருநறையூர் நம்பி மேகவிடு தூது

nam a22 7a 4500
180522b1921 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9280
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a திருநறையூர் நம்பி மேகவிடு தூது |c இது மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்துச் செந்தமிழ் உதவிப்பத்திராதிபர் இராமாநுஜையங்காரால் பரிசோதிக்கப்பெற்றது.
_ _ |a மதுரை |b மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் |c 1921
_ _ |a ii, 20 p.
0 _ |a செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் |v 43
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம், திருநறையூர் நம்பி மேகவிடு தூது, தூது இலக்கியம், மேகவிடுதூது, திருநறையூர் நம்பி,
0 _ |a இராமாநுஜையங்கார்.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009280
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க