தீதாறுமாலை

nam a22 7a 4500
191015b1877 ii 000 0 tam d
_ _ |a ஷைகு பீர்முகம்மத்
_ |a தீதாறுமாலை |c இஃது தற்கலை பீர்முகம்மதுசாகிப் அவர்களின் சீடராகிய ஷைகு- பீர்முகம்மத் அவர்களால் பாடியதை கொழும்பிற் புத்தக வியபாரஞ்செய்யும் நெ. வா. காதிறுநெயினாலெவ்வை அவர்கள் செய்த பொருளுதவியால் காயற்பட்டணம் கண்ணகுமதுமகுதூமுகம்மதுப் புலவர் அவர்களால் பிழையறத்திருத்திப் பரிசோதித்து பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a காயற்பட்டணம் |c 1877
_ _ |a 35 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a கண்ணகுமதுமகுதூமுகம்மதுப் புலவர்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009760
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க