அளவீட்டுத் திட்டங்கள் : அலகுகள் பற்றிய ஒரு பார்வை நூல்

இரத்தினவேல், இல. க.

சென்னை : தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1990

வடிவ விளக்கம் : [xv], 38, [2], 756 p.

பிற தலைப்பு : Systems of Measurements incorporating systems of units

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ) வரிசை எண் 911

துறை / பொருள் : இயற்பியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க