ஆங்கிலேயப் பயன்வழிக் கொள்கையினர்

பிளமனாட்ஸ், ஜான்

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1966

வடிவ விளக்கம் : [iv], 294 p.

பிற தலைப்பு : The English Utilitarian'S

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வரிசை எண் 93

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க