பகுப்பாய்வு

நாராயணன், எஸ்.

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1982

வடிவ விளக்கம் : [iv], 266 p.

பிற தலைப்பு : Analyais

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி (க. வெ.)-Ta. Pā. Ni (ka. Ve.) வரிசை எண் 874-Varicai Eṇ 874

துறை / பொருள் : புள்ளியியல்-Puḷḷiyiyal

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க