ஊர்வன : பட்டப்படிப்பிற்குரியது

இராணி கந்தசாமி

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1972

வடிவ விளக்கம் : ix,. [ii], 347 p.

பிற தலைப்பு : Reptilia

தொடர் தலைப்பு: த.பா.நி. (க.வெ.) வரிசை எண் 294

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க