ஆஞ்ஜியோஸ்பர்ம்களின் வகைபாட்டியல் : பட்டப்படிப்பிற்குரிய சிறப்பு பாடம் திருத்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்கிழ் வெளியிடப்படுகிறது

செல்லப்பன், ப. கொ.

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1973

வடிவ விளக்கம் : [iv], 340 p.

பிற தலைப்பு : Taxconomy of Angiosperms (major)

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ.) வரிசை எண் 454

துறை / பொருள் : தாவரவியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க