இன்றைய சிகடுகள்

அலர்மேலு இராமகிருஷ்ணன்

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1972

வடிவ விளக்கம் : [vii], 375 P.

பிற தலைப்பு : Living cyacds

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ.) -Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve.) வரிசை எண் 330-Varicai eṇ 330

துறை / பொருள் : தாவரவியல்-Tāvaraviyal

குறிச் சொற்கள் : Cycads , ஸிகடுகள் , Microspone , மைக்ரோஸ்போர் , Fungal disease in cycads , ஸிகடுகளின் பூஞ்சை நோய்கள் , Megaspore , மெகாஸ்போர் , Microcycas , மைக்ரோஸின் , Macrozamia , மாக்ரோஸாமியா , Sporophyte , ஸ்போரோஃபைட்டு , Stomatal structure in cycan , ஸிகடுகளில் பரிணாமம் , Evolution in cycads , Economic importance & cycads , ஸிகடுகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் , Origin of cycads , ஸிகடுகளின் தோற்றம் , Phylosency of cycads , ஸிகடுகளின் இலைவளர்ச்சி வரலாறு , Fossil cycads , ஃபாஸில் ஸிகடுகள்.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க