ஒளவையார் அருளிச்செய்த ஆத்திசூடி

ஒளவையார்

சென்னை : மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை , 1913

குறிச் சொற்கள் : ஆத்திசூடி சூத்திரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க