சிலப்பதிகாரம் மூலமும் திறனாய்வும்

சீனிவாசன், ரா.

சென்னை : அணியகம் , 1998

குறிச் சொற்கள் : புகார்க் காண்டம் , வஞ்சிக்காண்டம் , மதுரைக்கண்டம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க