ஆயத்தொலை வடிவ கணிதம்

மாணிக்கவாசகம் பிள்ளை, டி. கே

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1971

வடிவ விளக்கம் : [iii], 428 p.

பிற தலைப்பு : Analytical geometry

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ) வரிசை எண் - 125

துறை / பொருள் : கணிதம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க